Sitemap   |   Help    
Account:
Password:
Paswork recoverRegister
   
Homepage News Database
Keyword:
Advanced search
Gold price
(Auto update from VnExpress)
Settings
Realtime quotes
Online Trading
Technical charts
General Information
Trading Results
Hotline
Hotline
(04) 3 824 86 86
Email: info@wss.com.vn
WSS Mail
News and Facts
WSS: Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) xin trân trọng thông báo, đồng thời kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:
WSS: Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC quý 4/2013 so với BCTC kiểm toán năm 2013
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC quý 4/2013 so với BCTC kiểm toán năm 2013
WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang
Căn cứ Quyết Định số 78/QĐ-BXD ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang thành Công ty cổ phần, Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần như sau:
WSS: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương như sau:
WSS: Thông báo đấu giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 tại Công ty TNHH B.O.T Cầu Rạch Miễu
Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 tại Công ty TNHH B.O.T Cầu Rạch Miễu như sau:
WSS: CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Du lịch Đà Nẵng
Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần như sau:
WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước số 2
Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH Một thành viên cấp nước số 2 thành công ty cổ phần,Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần như sau:
WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Sứ Hải Dương
Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Sứ Hải Dương như sau:
WSS: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội
Homepage   |   News   |   Database   |   Contact  

    Head office:

No. 212, Tran Quang Khai St., (No. 1, Le Phung Hieu St.,),
Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

            
Sai Gon Branch: No. 255, Tran Hung Dao St., District 1, HCM City
                           Tel: 84.8.39208686 / Fax: 84.8.39204268
 
Tel: 84.4.38248686 / Fax: 84.4.39367082
Website: www.wss.com.vn
 

 

Powered by Active Group