TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP PIV (PIV): Vũ Văn Cương – Ủy viên HĐQT – đã bán 0 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Văn Cương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: PIV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 525.000 CP (tỷ lệ 3,33%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 525.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 525.000 CP (tỷ lệ 3,33%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 14/12/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 12/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo