TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

ACE: Vương Thị Kim – Ủy viên HĐQT – đã mua 0 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Thị Kim
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: ACE
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 47.070 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,046522%
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 54.130 CP (7.060CP tăng do Công trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15% vốn góp)
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,353478%
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa chuẩn bị kịp nguồn kinh phí để đầu tư
– Ngày bắt đầu giao dịch: 14/02/2012
– Ngày kết thúc giao dịch: 09/03/2012

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo