TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

ASM: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2017 (Nguồn: HSX)

Ngày 09/01/2017, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 01/2017/ASM/CBTT  ngày 09/01/2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai (ASM) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC quý, BCTC bán niên, BCTC năm tài chính 2017: BCTC quý chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý; Báo cáo tài chính bán niên (soát xét) chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm; Báo cáo tài chính năm (kiểm toán) chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lý do: Công ty có nhiều công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, hoạt động trong nhiều lĩnh lực ngành nghề khác nhau nên cần có thời gian thu thập và kiểm tra số liệu của các báo cáo tài chính của các Công ty con và Công ty liên doanh, liên kết. Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC quý, BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán năm của năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai phải được UBCKNN xem xét và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này. 

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo