TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

BID10904: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả lãi trái phiếu

-          Tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
-          Tên chứng khoán         : Trái phiếu dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đợt 1/2009
-          Mã chứng khoán          : BID10904
-          Loại trái phiếu : Trái phiếu công ty
-          Mệnh giá          : 100.000 VNĐ
-          Lãi suất            : 10,5%/năm
-          Tỷ lệ thanh toán           : 01 trái phiếu được nhận 10.500 đồng
-            Lý do và mục đích     : Thanh toán lãi trả trước
 (kỳ trả lãi 31/07/2012-31/07/2013)
-          Ngày đăng ký cuối cùng          : 09/07/2012
-          Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2012
-          Ngày thanh toán          : 31/07/2012
-          Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/07/2012.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo