TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

C32: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2012
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: 31/08/2012
– Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45 A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
– Nội dung họp: Thông qua Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nhằm bổ sung hồ sơ niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo