TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

C32: Ông Ngô Đức Tài – cổ đông lớn – đăng ký bán 550.000 CP

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Đức Tài

­ Mã chứng khoán: C32
­ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.900.000 CP (tỷ lệ 16,96%)
­ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 550.000 CP
­ Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại doanh mục
­ Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
­ Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/06/2012
­ Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/06/2012

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo