TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CFC: CTCP Cafico Việt Nam đã mua 9.400 cổ phiếu quỹ

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Cafico Việt Nam
Mã chứng khoán: CFC
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.400 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.400 CP
Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Qũy Đầu tư phát triển
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Công ty đặt lệnh mua nhưng không được khớp
Ngày bắt đầu giao dịch: 01/09/2011
Ngày kết thúc giao dịch: 30/11/2011
Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK Âu Việt

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo