TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CHP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2010
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2010
– Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết <o:p>< o:p>
– Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3/2011
– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo thư mời họp sau
– Nội dung họp dự kiến:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
+ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2010;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng đủ vốn điều lệ Công ty (1.200 tỷ đồng)

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo