TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Công bố thông tin bổ sung đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (Nguồn: HNX)

Ngày 18/05/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 4046/BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc bán cổ phần lần đầu và công văn số 115/VTNN-TGV về việc bổ sung, làm rõ thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng công bố toàn văn hai công văn trên.


Tài liệu đính kèm
CBTT bo sung TCT Vat tu NN.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo