TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI): Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 20.404.685 CP (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank
– Mã chứng khoán: PSI
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.217.989 CP (tỷ lệ 17,08%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Anh Tuấn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.404.685 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.404.685 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.622.674 CP (tỷ lệ 51,17%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 16/12/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 12/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo