TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/03/2017;
          – Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          – Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua các tờ trình:
ü Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
ü Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
          – Nội dung họp: ü Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
ü Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
ü Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017;
ü Tờ trình bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
ü Các nội dung khác.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo