TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty cổ phần Địa ốc 11 (D11): Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – America LLC (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: D11
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 717.840 CP (tỷ lệ 10,96%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 728.140 CP (tỷ lệ 11,11%)
– Lý do thay đổi sở hữu: đầu tư
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo