TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPS của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: 07/04/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          – Nội dung họp: 

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
+ Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
+ Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
+ Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo