TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC): Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – America LLC (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC
– Mã chứng khoán: ADC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 152.136 CP (tỷ lệ 4,97%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 154.836 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,06%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/12/2016.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo