TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPC của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/04/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng – 371 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
          – Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Các vấn đề khác.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo