TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty cổ phần Sông Đà 505 (S55): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Ngày 26/03/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: VP Công ty CP Sông Đà 505 tại Tầng 12 – Tháp B – Tòa nhà Sông Đà – Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.
          – Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
+ Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
+ Thông qua kế hoạch SXKD, KH sử dụng vốn và đầu tư năm 2017

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo