TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CT3: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
– Mã chứng khoán: CT3;
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 181.000 cổ phiếu (Một trăm tám mươi mốt nghìn cổ phiếu);
– Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 1.810.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm mười triệu đồng);
-Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.560.998 cổ phiếu (Năm triệu năm trăm sáu mươi nghìn chín trăm chín mươi tám cổ phiếu);
-Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 55.609.980.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ sáu trăm linh chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng);
– Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 21/10/2011.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo