TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở Công ty (Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)
(Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          – Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, định hướng năm 2017, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo