TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Chế bạo bơm Hải Dương (CTB): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế bạo bơm Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Dự kiến tổ chức ngày 16/03/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Nam Cường – Thành phố Hải Dương
          – Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Xin ý kiến và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2022;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo