TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/04/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11, Tòa nhà COTANA GROUP, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
          – Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo