TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông đà (SDD): Đinh Văn Nhân – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – đăng ký mua 200.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Nhân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: SDD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.700 CP (tỷ lệ 0,25%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/02/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/03/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo