TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN): CTCP Đầu tư CMC không còn là cổ đông lớn (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP đầu tư CMC

– Họ tên người có liên quan: Lê Thị Tuyết Nhung
– Mối quan hệ: Ủy viên HĐQT
– Số lượng người có liên quan nắm giữ: 5.700 CP
– Tỷ lệ nắm giữ: 0,2%
– Họ tên người có liên quan: Ngô Trọng Vinh
– Mối quan hệ: Chủ tịch HĐQT
– Số lượng: 3.300 CP
– Tỷ lệ nắm giữ: 0,12%
– Mã chứng khoán: SFN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 178.200 CP (tỷ lệ 6,22%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 178.200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 9.000 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,31%
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 9.000 CP
– Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 0,31%
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 06/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo