TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC): Lại Thị Dinh – người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 20.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lại Thị Dinh
– Mã chứng khoán: DNC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 138.915 CP (tỷ lệ 5,49%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Hữu Cảnh
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 313.835 CP (tỷ lệ 12,41%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng thêm khối lượng cổ phần nắm giữ.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/03/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo