TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Kim khí Miền Trung (KMT): Lưu Thương – Thành viên BKS – đã bán 15.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Thương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: KMT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.911 CP (tỷ lệ 0,17%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16.911 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 15.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.911 CP (tỷ lệ 0,02%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá không được như kỳ vọng.
– Ngày bắt đầu giao dịch: 28/12/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 28/12/2016.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo