TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Kim khí Miền Trung (KMT): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KMT của CTCP Kim khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 69 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
          – Nội dung họp: + Báo cáo về tình hình hoạt động Công ty năm 2016 (bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2016, kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2017, báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty);
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2016;
+ Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo