TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE (VGS): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGS của CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
          – Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016
+ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
+ Báo cáo của Ban kiểm soát
+ Trình Đại hội cổ đông phê duyệt:
· Báo cáo tài chính năm 2016
· Phương án chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
· Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017
· Kế hoạch kinh doanh năm 2017
· Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
· Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017
+ Và một số vấn đề liên quan khác cho năm hoạt động 2017

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo