TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Pacific Dinco (PDB): Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – ông Peter Eric Dennis (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Peter Eric Dennis

– Mã chứng khoán: PDB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 493.400 CP (tỷ lệ 6,09%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 76.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 569.400 CP (tỷ lệ 7,03%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo