TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (KKC): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KKC của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: 04/04/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí, số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng
          – Nội dung họp: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:
          – Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 28/03/2017
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/03/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo