TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Sông Đà 1.01 (SJC): Tạ Văn Trung – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – đã bán 600.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Văn Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: SJC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.289.092 CP (tỷ lệ 18,59%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 600.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 689.092 CP (tỷ lệ 9,94%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 04/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 04/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo