TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Tập Đoàn Đại Châu (DCS): Nguyễn Đức Năng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – đã mua 83.600 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Năng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DCS
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.511 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 83.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 96.111 CP (tỷ lệ 0,16%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không công bố
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 08/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo