TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Than Hà Tu – Vinacomin (THT): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu – Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
          – Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
          – Nội dung họp: + Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022);
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo