TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng (HCT): Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

– Họ tên người có liên quan: Andreas Vogelsanger
– Mối quan hệ: Tổng Giám đốc
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 41.000 CP
– Tỷ lệ nắm giữ: 2,03%
– Mã chứng khoán: HCT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 330.100 CP (tỷ lệ 16,37%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 12.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 342.600 CP (tỷ lệ 16,99%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 41.000 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2,03%
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 383.600 CP
– Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 19,02%
– Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo