TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV2 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 3/2017, thời gian cụ thể Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng trên Website Công ty.
          – Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2.
          – Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
+ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
          – Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016.
+ Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2017-2022)
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo