TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT): Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – AFC VF Limited (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited- Họ tên người có liên quan: Andreas Vogelsanger
– Mối quan hệ: Tổng Giám đốc
– Số lượng: 65.200
– Tỷ lệ nắm giữ: 1,19%
– Mã chứng khoán: SMT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 866.942 CP (tỷ lệ 15,86%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.900 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 874.842 CP (tỷ lệ 16%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 65.200
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1,19%
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 940.042
– Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 17,19%
– Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu lại danh mục
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 15/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo