TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Vicem Thạch cao Xi măng (TXM): Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)- Họ tên người có liên quan: Andreas Vogelsanger
– Mối quan hệ: Tổng Giám đốc
– Số lượng: 47.500
– Tỷ lệ nắm giữ: 0,68%
– Mã chứng khoán: TXM
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 737.100 CP (tỷ lệ 10,53%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 39.200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 776.300 CP (tỷ lệ 11,09%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 47.500
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,68%
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 823.800
– Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 11,77%
– Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/12/2016.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo