TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Vinaconex 25 (VCC): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: 23/03/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Khách sạn Luxury, 205 Trần Phú, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
          – Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
+ Báo cáo của HĐQT năm 2016, chương trình hành động năm 2017;
+ Báo cáo miễn nhiệm và bầu bồ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;
+ Báo cáo của BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
          – Nội dung họp: + Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản lương, thưởng các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BĐH nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017;
+ Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2016;
+ Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo