TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Xây dựng 7 (VC7): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC7 của CTCP Xây dựng 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/01/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/03/2017 (ngày chính thức ghi trong thư mời)
          – Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
          – Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012-2017.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2012-2017.
+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
          – Nội dung họp: + Kết quả phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
+ Các vấn đề có liên quan khác.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo