TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành (KDM): Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Trịnh Bá Toàn (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Bá Toàn
– Mã chứng khoán: KDM
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 223.500 CP (tỷ lệ 3,15%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 229.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 453.200 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,38%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 03/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo