TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC): Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Konex Limited (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Konex Limited- Mã chứng khoán: QNC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 920.500 CP (tỷ lệ 5,01%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.481.708 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.402.208 CP (tỷ lệ 23,95%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo