TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

DNL: Chấp thuận được đăng ký giao dịch cổ phiếu

          Tên chứng khoán: CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng
          Mã chứng khoán: DNL
          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
          Mệnh giá: 10.000 đồng
          Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)
          Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo