TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HCMA0406: Ngày đăng ký cuối cùng

Mã ISIN:            VN0HCMA04067
Lý do và mục đích:        Thanh toán lãi trái phiếu năm 2012
Lãi suất thanh toán:       9,55%/năm
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2012
Ngày đăng ký cuối cùng:                      05/07/2012
Ngày thanh toán lãi:                              19/07/2012
Tỷ lệ thanh toán:                                    01 trái phiếu được nhận 9.550 đồng

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo