TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HQC: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 02/2017/CV-HQC ngày 09/01/2017 của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (Mã CK: HQC) đề nghị gia hạn thời gian công bố BCTC Quý, BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán năm 2017 Lý do: Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Công ty đang đầu tư vào 2 công ty con, 4 công ty liên kết hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố nên việc tổng hợp số liệu phục vụ công tác báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính mất nhiều thời gian Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính Quý, BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán năm 2017 của  Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo