TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HU3: Xin gia hạn thời gian công bố thông tin, nộp BCTC của các kỳ báo cáo năm 2017 (Nguồn: HSX)

Căn cứ những quy định về Công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã chứng khoán: HU3) đã gửi Công văn số 15/CV-HUD3 ngày 09/02/2017 đến SGDCK TP.HCM về việc gia hạn thời gian công bố thông tin, nộp BCTC của các kỳ báo cáo năm 2017 như sau: STT Thông tin công bố Thời gian công bố theo Thông tư 155 Thời gian đề xuất gia hạn 1 Báo cáo tài chính hàng Quý (Mẹ và Hợp nhất) Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc Quý Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc Quý 2 Báo cáo tài chính bán niên (Mẹ và Hợp nhất) được soát xét Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm 3 Báo cáo tài chính năm (Mẹ và Hợp nhất) được kiểm toán Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính Chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính  Lý do : Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3 hoạt động theo mô hình có công ty con trực thuộc và công ty liên kết. Vì vậy HUD3 rất khó khăn để hoàn thành công bố thông tin BCTC đúng theo thời gian quy định. Theo quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của Tập đoàn và Tập đoàn phải thực hiện công bố thông tin khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo