TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

ICI: Nghị quyết HĐQT

“Theo Nghị quyết ĐHĐCD, số cổ phiếu được chào bán là 760.000 cổ phần. Số cổ phiếu chào bán này được quy đổi thành tỷ lệ trong Bản cáo bạch là 1:0,25333. Như vậy, do việc làm tròn số, sau quá trình phân phối cổ phiếu thưởng sẽ có 10 cổ phiếu chưa được phân phối. HĐQT quyết định phân phối 10 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số khi phân phối theo cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:0,25333 cho bà Ngô Tuyết Minh, nhân viên phòng kế toán, CMND:012808272”

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo