TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

IMT: Nghị quyết HĐQT

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh quyết định:

1.  Do UBCKNN chưa chấp thuận hồ sơ xin phát hành cổ phiếu trả cổ tức của công ty (Công văn số 1524 và 2863/UBCK-QLPH) vì vậy HĐQT Công ty quyết định không thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2010.

2.  Tạm thời chuyển số cổ tức 5% (tương đương với Một tỷ năm trăm triệu đồng) từ tài khoản cổ tức phải trả cho cổ đông sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối 2010 và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 quyết định.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo