TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

ND2: Ông Trương Chí Thành – Giám đốc – đã bán 400 CP, đã mua 4.400 CP

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Chí Thành
­ Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
­ Mã chứng khoán: ND2
­ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 89.100 CP (tỷ lệ 0,46%)
­ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
­ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
­ Số lượng cổ phiếu đã bán: 400 CP
­ Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.400 CP
­ Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 93.100 CP (tỷ lệ 0,48%)
­ Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố
­ Ngày bắt đầu giao dịch: 19/04/2012
­ Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2012

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo