TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE. Ltd – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 539.330 CP (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE. Ltd
– Mã chứng khoán: ACB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 539.330 CP (tỷ lệ 0,05%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Dominic Scriven OBE
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên BKS
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 539.330 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 539.330 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 23/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 06/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo