TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Ngày 02/2/2010, ngày giao dịch đầu tiền cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông trên thị trường Upcom

-   Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sơn Á Đông
-   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thong
-   Mac chứng khoán: ADP
-   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-   Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
-   Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
-   Ngày giao dịch chính thức: Thứ 3 ngày 02/02/2010

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo