TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

NVL: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2017 (Nguồn: HSX)

Ngày 21/02/2017, SGDCK TPHCM đã nhận được công văn số 51/2017-CV-NVLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã chứng khoán: NVL) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2017 theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Lý do :  Công ty có nhiều công ty con, công ty liên kết nên việc lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy, Công ty kính đề nghị UBCKNN xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất như sau:                                                                                                                                    –         Báo cáo tài chính quý: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. –       Báo cáo tài chính bán niên được soát xét: 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.       Căn cứ Điều 6 và Điều 11 quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của NVL phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và NVL phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo